Ile zarabia Specjalista zdrowia publicznego?

Specjalista zdrowia publicznego zarabia średnio 902 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1199zł

Umowa zlecenia

1239.29 zł
1053.73 zł

(student)

Umowa o dzieło

1053.74zł
(prawa autorskie)
991.21 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1109.46 zł


Opis stanowiska:

Specjalista zdrowia publicznego zajmuje się stanem zdrowia populacji. Specjalista zdrowia publicznego zajmuje się monitorowaniem stanu zdrowia ludności oraz jego ochroną. Wykonuje zadania związane ze zwalczaniem zagrożeń zdrowotnych, kontroluje i ocenia stan sanitarno-epidemiologiczny, zapobiegając masowym zagrożeniom zdrowotnym, współpracuje zarówno z instytucjami państwowymi, administracją rządową i samorządową jak i organizacjami pozarządowymi w zakresie koordynowania działań na określonym terenie, ocenia wskaźniki zdrowotne grup społecznych oraz przeciwdziała rozprzestrzenianiu się zagrożeń epidemiologicznych. Wydaje ekspertyzy i organizuje pracownie diagnostyczne w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Działalność swą realizuje poprzez upowszechnianie zasad profilaktyki zdrowotnej, prowadzenie nadzoru i kontroli sanitarno-epidemiologicznej w celu identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym populacji.

Zadania:

  • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z zasadami BHP;
  • identyfikowanie i prognozowanie zagrożeń i potrzeb zdrowotnych, monitorowanie wskaźników zdrowotnych z uwzględnieniem wpływu procesów społecznych oraz trendów demograficznych;
  • kontrolowanie i ocenianie stanu sanitarno-epidemiologicznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz podejmowanie działań prewencyjnych i naprawczych zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej;
  • opracowywanie raportów, ekspertyz, ewidencji o stanie sanitarno-epidemiologicznym oraz przygotowywanie opinii, wniosków, świadectw i orzeczeń z zakresu zdrowia publicznego;
  • dostosowywanie przepisów dotyczących zdrowia publicznego i norm higieniczno-sanitarnych na potrzeby określonej społeczności;
  • koordynowanie działań instytucji państwowych oraz administracji rządowej i samorządowej zajmujących się zdrowiem publicznym;
  • sporządzanie analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia;
  • wdrażanie, koordynowanie oraz ocenianie skuteczności programów profilaktyki, promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej.
Do pracy w zawodzie specjalista zdrowia publicznego wymagane jest ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia najczęściej na kierunku zdrowie publiczne lub na jednym z kierunków: administracja, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska, politologia, psychologia, prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, technologia żywności i żywienia człowieka, zarządzanie po ukończeniu szkolenia w ramach kształcenia podyplomowego. Pracodawcy najczęściej wymagają znajomości programów statystycznych oraz języka obcego na poziomie B2.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1199 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (117.02 zł + 17.99 zł + 29.38 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 923 zł) oraz zaliczki na podatek 40 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 902 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 117.02 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 17.99 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 29.38 zł
Łączne koszty ZUS 164.39 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 923 zł
Zaliczka na podatek 40 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1034.61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 80.18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 93.11 zł
Podatek do US 18% 166.14 zł
Kwota netto (na rękę) 902 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 120.95 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 18.59 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 30.36 zł
Razem składki ZUS 169.9 zł
Koszty uzyskania 50% 534.7 zł
Koszty uzyskania 20% 213.88 zł
Podstawa opodatkowania 842.98 zł
Zaliczka na podatek 71.2 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 82.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 96.25 zł
Kwota netto (na rękę) 902 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 901.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 902 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 902 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1053.74 zł
Podstawa opodatkowania 842.99 zł
Koszty uzyskania 210.75 zł
Podatek do US 18% 151.74 zł
Kwota netto (na rękę) 902 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 991.21 zł
Podstawa opodatkowania 495.6 zł
Koszty uzyskania 495.61 zł
Podatek do US 18% 89.21 zł
Kwota netto (na rękę) 902 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
902 zł * 23% = 207.46 zł (kwota VAT)
902 zł + 207.46 zł = 1109.46 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 902 zł
Podatek VAT 23 % 207.46
Kwota brutto 1109.46 zł