Ile zarabia Sprzedawca w stacji paliw?

Sprzedawca w stacji paliw zarabia średnio 1320 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1799zł

Umowa zlecenia

1813.59 zł
1542.04 zł

(student)

Umowa o dzieło

1542.06zł
(prawa autorskie)
1450.55 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1623.6 zł


Opis stanowiska:

Sprzedawca w stacji paliw zajmuje się sprzedażą paliw do pojazdów, obrotem towarów handlowych, a także utrzymaniem standardów marketingowych i porządkowych w miejscu sprzedaży. Sprzedawca w stacji paliw jest zawodem o charakterze handlowo-usługowym. Celem pracy sprzedawcy jest sprzedaż paliw i innych towarów dostępnych na stacji oraz dokumentowanie ich obrotu. Osoba wykonująca ten zawód odpowiedzialna jest za obsługę klientów oraz prace związane ze sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem stacji paliw w celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych towarów, usług i standardów działania. Zadaniem sprzedawcy jest przyjmowanie dostaw, magazynowanie i sprzedaż paliw płynnych oraz innych towarów handlowych, zabezpieczanie utargu. Do jego obowiązków należy również informowanie klientów o ofercie sprzedażowej oraz dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży i właściwą ekspozycję towarów. Sprzedawca w stacji paliw obsługuje system kasowy (kasy fiskalne, terminale płatnicze), wystawia faktury (obsługa komputera) oraz obsługuje inne, zainstalowane na stacji paliw urządzenia (np. lottomaty, urządzenia myjni). Sprzedawca bierze udział w inwentaryzacji towarów i innych składników majątku, za które jest materialnie odpowiedzialny.

Zadania:

  • przyjmowanie i dokumentowanie dostaw towarów w stacji paliw;
  • magazynowanie towarów w stacji paliw zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • wykonywanie ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży w stacji paliw;
  • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów stacji paliw;
  • inkasowanie należności transakcji finansowych, zabezpieczenie utargu;
  • obsługiwanie urządzeń technicznych stosowanych w stacji paliw (np. myjnia, kompresor, dystrybutor paliwa);
  • informowanie klientów o ofercie sprzedażowej, stosowanie określonych metod i form prezentacji towarów;
  • realizowanie i przestrzeganie procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w stacji paliw;
  • wykonywanie prac porządkowych na terenie stacji paliw;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska, HACCP i wymaganiami ergonomii.
Zawód sprzedawcy w stacji paliw można uzyskać na drodze szkolenia praktycznego (przyuczenia) i zdobywania doświadczenia w trakcie pracy. Pracodawcy zatrudniają też osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową w kierunkach związanych z handlem lub osoby z wykształceniem średnim o dowolnym kierunku. Sprzedawca w stacji paliw powinien brać udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę dotyczących technik i standardów obsługi klienta i procedur, psychologii sprzedaży, przez organizacje branżowe lub producentów maszyn i urządzeń obsługiwanych na stacji paliw.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1799 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (175.58 zł + 26.99 zł + 44.08 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1441 zł) oraz zaliczki na podatek 93 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1320 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 175.58 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 26.99 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 44.08 zł
Łączne koszty ZUS 246.65 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1441 zł
Zaliczka na podatek 93 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1552.35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 120.31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 139.71 zł
Podatek do US 18% 259.38 zł
Kwota netto (na rękę) 1320 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 177.01 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 27.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 44.43 zł
Razem składki ZUS 248.64 zł
Koszty uzyskania 50% 782.48 zł
Koszty uzyskania 20% 312.99 zł
Podstawa opodatkowania 1233.63 zł
Zaliczka na podatek 104.08 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 121.28 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 140.85 zł
Kwota netto (na rękę) 1320 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1319.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1320 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1320 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1542.06 zł
Podstawa opodatkowania 1233.65 zł
Koszty uzyskania 308.41 zł
Podatek do US 18% 222.06 zł
Kwota netto (na rękę) 1320 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1450.55 zł
Podstawa opodatkowania 725.27 zł
Koszty uzyskania 725.28 zł
Podatek do US 18% 130.55 zł
Kwota netto (na rękę) 1320 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1320 zł * 23% = 303.6 zł (kwota VAT)
1320 zł + 303.6 zł = 1623.6 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1320 zł
Podatek VAT 23 % 303.6
Kwota brutto 1623.6 zł