Ile zarabia Technik kryminalistyki?

Technik kryminalistyki zarabia średnio 1237 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1680zł

Umowa zlecenia

1699.55 zł
1445.08 zł

(student)

Umowa o dzieło

1445.09zł
(prawa autorskie)
1359.34 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1521.51 zł


Opis stanowiska:

Uczestniczy w oględzinach miejsca przestępstwa;
wykrywa, pobiera i zabezpiecza materiał do badań stosując określone procedury zabezpieczania śladów oraz podstawowe techniki kryminalistyczne pomagające ujawniać sprawców przestępstw;
m.in. ujawnia i pobiera do badań ślady biologiczne, przedmioty zabezpieczone na miejscu zdarzenia przy pomocy daktyloskopii, podoskopii i mechanoskopii;
pozyskuje rzeczowe środki dowodowe do dalszego postępowania przygotowawczego i sądowego.

Zadania:

zabezpieczanie do badań dokumentów pozwalających na identyfikację osób na podstawie pisma ręcznego, identyfikację podpisów oraz osób fałszujących podpisy, badań autentyczności dokumentów publicznych, zniszczonych i nieczytelnych;
zabezpieczanie śladów w celu identyfikacji osób i nieznanych zwłok na podstawie zdjęć fotograficznych oraz zapisu wideo;
pobieranie do badań śladów linii papilarnych za pomocą powiększających przyrządów optycznych w świetle naturalnym bądź sztucznym;
ujawnianie i pobieranie do badań śladów biologicznych (krew, ślina, wydzieliny) zwracając uwagę na podłoże (glebę) oraz roślinność, ściany oraz przedmioty znajdujące się w pobliżu miejsca ujawniania zdarzenia;
ujawnianie i pobieranie do badań przedmiotów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia przy zastosowaniu testów wywołujących chemiluminescencję (świecenie) w warunkach sterylnych w laboratorium kryminalistycznym;
zabezpieczanie do badań narzędzi zbrodni (broni palnej, bojowej, myśliwskiej, sportowej itp.) z zakresu mechanoskopii klasycznej, metaloznawstwa i wypadków drogowych;
zabezpieczanie do badań mikrośladów (powłoki malarskie, włókna, szkła, tworzywa sztuczne, metale i ich stopy);
zabezpieczanie do badań materiałów i urządzeń wybuchowych, substancji łatwopalnych, drażniących i alkoholi;
zabezpieczanie do badań pozostałości po wystrzale z broni palnej;
zabezpieczanie do badań różnego rodzaju nietypowych substancji;
zabezpieczanie do badań porównawczymi śladów przemieszczania się ludzi, zwierząt i środków lokomocji;
dokumentowanie miejsca przestępstwa i ofiar za pomocą fotografii rejestracyjnej (sygnalitycznej), która stanowi uzupełnienie protokołu oględzin;
sporządzanie protokołów z wykonanych pomiarów, obliczeń, śladów oraz szkiców miejscu zdarzenia;
przestrzeganie procedur aby nie zniszczyć śladów linii papilarnych i innych śladów i przedmiotów o znaczeniu kryminalistycznym.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1680 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (163.97 zł + 25.2 zł + 41.16 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1338 zł) oraz zaliczki na podatek 82 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1237 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 163.97 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.16 zł
Łączne koszty ZUS 230.33 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1338 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1449.67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 112.35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 130.47 zł
Podatek do US 18% 240.84 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 165.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.49 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.64 zł
Razem składki ZUS 233.01 zł
Koszty uzyskania 50% 733.27 zł
Koszty uzyskania 20% 293.31 zł
Podstawa opodatkowania 1156.06 zł
Zaliczka na podatek 97.48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 113.66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 131.99 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1236.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1237 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1237 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1445.09 zł
Podstawa opodatkowania 1156.07 zł
Koszty uzyskania 289.02 zł
Podatek do US 18% 208.09 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1359.34 zł
Podstawa opodatkowania 679.67 zł
Koszty uzyskania 679.67 zł
Podatek do US 18% 122.34 zł
Kwota netto (na rękę) 1237 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1237 zł * 23% = 284.51 zł (kwota VAT)
1237 zł + 284.51 zł = 1521.51 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1237 zł
Podatek VAT 23 % 284.51
Kwota brutto 1521.51 zł