Ile zarabia Technik weterynarii?

Technik weterynarii zarabia średnio 1112 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

1501zł

Umowa zlecenia

1527.81 zł
1299.05 zł

(student)

Umowa o dzieło

1299.07zł
(prawa autorskie)
1221.98 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

1367.76 zł


Opis stanowiska:

Pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

Zadania:

określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych;
zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt;
wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt;
pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego;
badanie zwierząt rzeźnych i mięsa;
wykonywanie podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego;
określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi;
poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego;
asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji;
pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych;
zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
przeprowadzanie korekcji racic, kopyt i rogów;
przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt;
przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych warunków zoohigienicznych;
prowadzenie akcji odkażania zagród, placów spędowych, środków przewozu itp.;
prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej;
mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego;
prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 1501 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (146.5 zł + 22.52 zł + 36.77 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 1184 zł) oraz zaliczki na podatek 66 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 1113 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 146.5 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 22.52 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 36.77 zł
Łączne koszty ZUS 205.79 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 1184 zł
Zaliczka na podatek 66 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 1295.21 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 100.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 116.57 zł
Podatek do US 18% 213.12 zł
Kwota netto (na rękę) 1113 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 149.11 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 22.92 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 37.43 zł
Razem składki ZUS 209.46 zł
Koszty uzyskania 50% 659.18 zł
Koszty uzyskania 20% 263.67 zł
Podstawa opodatkowania 1039.24 zł
Zaliczka na podatek 87.73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 102.17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 118.65 zł
Kwota netto (na rękę) 1112 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 1111.99 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1112 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1112 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1299.07 zł
Podstawa opodatkowania 1039.26 zł
Koszty uzyskania 259.81 zł
Podatek do US 18% 187.07 zł
Kwota netto (na rękę) 1112 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1221.98 zł
Podstawa opodatkowania 610.99 zł
Koszty uzyskania 610.99 zł
Podatek do US 18% 109.98 zł
Kwota netto (na rękę) 1112 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
1112 zł * 23% = 255.76 zł (kwota VAT)
1112 zł + 255.76 zł = 1367.76 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 1112 zł
Podatek VAT 23 % 255.76
Kwota brutto 1367.76 zł