Ile zarabia Wizytator?

Wizytator zarabia średnio 2436 zł netto (na rękę)

Umowa o pracę

3401zł

Umowa zlecenia

3346.89 zł
2845.77 zł

(student)

Umowa o dzieło

2845.8zł
(prawa autorskie)
2676.92 zł
(bez praw autorskich)

Firma-Firma (VAT)

2996.28 zł


Opis stanowiska:

Wykonuje prace związane z gromadzeniem i analizą informacji o stanie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz o poziomie opieki w placówkach oświatowych, udziela pomocy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zadania:

- ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych;
- diagnozowanie i ocenianie poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli i szkół;
- analizowanie i ocenianie efektów realizacji programów nauczania w szkołach i zadań statutowych placówek;
- udzielanie pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
- udzielanie fachowej, merytorycznej pomocy nauczycielom i kierownikom placówek oświatowych i inspirowanie ich do samodzielnej, twórczej, innowacyjnej działalności;
- zapewnianie szkołom bieżących informacji o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawnych;
- dokonywanie bieżących przeglądów, hospitacji i wizytacji pracy nauczycieli i szkół;
- badanie wyników nauczania przedmiotów określonych w ramowych planach nauczania, w tym także ocenianie efektywności kształcenia w poszczególnych zawodach i specjalnościach;
- udział w dokonywaniu oceny pracy dyrektorów szkół;
- inspirowanie, koordynowanie i organizowanie współpracy między nauczycielami, współpracy szkół z innymi szkołami, szkołami wyższymi, stowarzyszeniami i organizacjami;
- analizowanie dokumentacji szkół i innych placówek dotyczącej nauczania, wychowania i opieki;
- upowszechnianie i wdrażanie skutecznych rozwiązań służących realizacji przyjętych celów i zadań;
- rozpatrywanie odwołań, skarg.

Dodatkowe zadania:

- kierowanie pracą zorganizowanych zespołów nauczycieli.

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

Podstawiliśmy do wzoru kwotę 3401 brutto i poprzez wszystkie odliczenia składek na ZUS (331.94 zł + 51.02 zł + 83.32 zł), kosztów uzyskania przychodu ( 111.25 zł), podstawy opodatkowania ( 2823 zł) oraz zaliczki na podatek 234 zł uzyskaliśmy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2394,55 zł. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego 7.75% i 9% 186 zł i 215,51 zł oraz kwoty wolnej od podatku 364,61 zł wyszło nam, że kwota netto to 2437 zł.

Obliczenia dla umowy o pracę

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 331.94 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 51.02 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 83.32 zł
Łączne koszty ZUS 466.28 zł
Koszty uzyskania 111.25 zł
Podstawa opodatkowania 2823 zł
Zaliczka na podatek 234 zł
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego 2934.72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 227.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 264.12 zł
Podatek do US 18% 508.14 zł
Kwota netto (na rękę) 2437 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia, wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 326.66 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 50.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 82 zł
Razem składki ZUS 458.86 zł
Koszty uzyskania 50% 1444.02 zł
Koszty uzyskania 20% 577.61 zł
Podstawa opodatkowania 2276.62 zł
Zaliczka na podatek 191.98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 223.82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 259.92 zł
Kwota netto (na rękę) 2436 zł
Kwota netto dla studenta(na rękę) 2435.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2436 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2436 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2845.8 zł
Podstawa opodatkowania 2276.64 zł
Koszty uzyskania 569.16 zł
Podatek do US 18% 409.8 zł
Kwota netto (na rękę) 2436 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2676.92 zł
Podstawa opodatkowania 1338.46 zł
Koszty uzyskania 1338.46 zł
Podatek do US 18% 240.92 zł
Kwota netto (na rękę) 2436 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

Obliczenia są bardzo proste. Wystarczy pomnożyć kwotę netto przez stawkę VAT, a wynik mnożenia dodać do kwoty netto. W Polsce ciągle obowiązuje VAT o wartości 23%, także podstawiając kwoty wychodzi nam:
2436 zł * 23% = 560.28 zł (kwota VAT)
2436 zł + 560.28 zł = 2996.28 zł brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota netto 2436 zł
Podatek VAT 23 % 560.28
Kwota brutto 2996.28 zł